தமிழ் பால்புது இலக்கிய தொகுப்பு – பகுதி 1

2018 ஆம் ஆண்டு குயர் சென்னை க்ரோனிக்கிள்ஸ், பால்புது எழுத்தாளர்கள் மற்றும் பால்புது (குயர்) இலக்கிய வட்டத்தில் பரிச்சயமான சிஸ்-எதிர்பாலீர்ப்பு (cis-het) எழுத்தாளர்களின் தமிழ் நூல்களின் பட்டியலை தொகுத்தது. இந்த உலகில் எதுவும் சம்பந்தமற்றதாக … Continue reading தமிழ் பால்புது இலக்கிய தொகுப்பு – பகுதி 1