அலி முதல் திருநர் வரை

இந்தக்கட்டுரை லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா அவர்களால் 2006-ல் எழுதப்பட்டது. பின்னர் விரிவாக விளக்கியக் கட்டுரை இங்கே வெளியிடப்படுகிறது. பிறப்பால் ஒரு பாலினத்தைச் சார்ந்தவர்கள், சில உயிரியல் (Biological) மாறுபாட்டினால் எதிர்பாலினமாக அகவுணர்ந்தவர்கள்,பல உளவியல் சிக்கல்களைக் கடந்து, தொடர்ந்து தங்கள் … Continue reading அலி முதல் திருநர் வரை