நண்பர்களுக்கு – Ally sheet

ஒரு நல்ல ஆதரவாளராகவும் (ally) நண்பராகவும் இருப்பது எப்படி ‘நான் ஆதரிக்கிறேன்’ என்று சொல்வது மட்டும் போதாது. ஒரு நல்ல ஆதரவாளராக இருக்க நீங்கள் உங்களது பழக்கங்கள், உரையாடல்கள், குணநலன்கள், பேச்சு முறை போன்றவற்றை … Continue reading நண்பர்களுக்கு – Ally sheet