யாழ்ப்பாணத்தில் நடக்கவிருக்கும் குயர் விழாவில் சூழலியல் கரிசனைகள் பேசுபொருளாகின்றன

அக்டோபர் 21ம் திகதியிலிருந்து 30ம் திகதி வரைக்குமான 10தினங்கள்.