பால்புது சொற்களஞ்சியம் – Glossary of LGBTQIA+ Terms

பதிவிறக்க | Download Part 1: Terms related to sex Sex: Sex refers to the biological make-up of a person, based on external or internal body … Continue reading பால்புது சொற்களஞ்சியம் – Glossary of LGBTQIA+ Terms